ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΡΧΙΚΗ / ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΠ 743/2013 – Εικονικότητα πώλησης και τίμημα

Για το κύρος της καταρτισθείσης συμβάσεως πωλήσεως δεν ασκεί επιρροή το αν και πως κατέβαλε ο αγοραστής το τίμημα που συμφωνήθηκε, ούτε η μη καταβολή του τιμήματος καθιστά, αυτή και μόνη, την πώληση εικονική,

Λευκή αποδοχή συναλλαγματικής (ομοίως και για επιταγή) ΜΕφΛαρ 62/2013

Αντισυμβατική συμπλήρωση ατελούς κατά την έκδοσή της συναλλαγματικής. Κατά ποίων προβάλλεται η σχετική ένσταση. Βάρος απόδειξης. Διαφορές ένστασης αντισυμβατικής συμπλήρωσης από την ένσταση της πλαστότητας.

ΑΠ 743/2013 – Εικονικότητα πώλησης και τίμημα

Για το κύρος της καταρτισθείσης συμβάσεως πωλήσεως δεν ασκεί επιρροή το αν και πως κατέβαλε ο αγοραστής το τίμημα που συμφωνήθηκε, ούτε η μη καταβολή του τιμήματος καθιστά, αυτή και μόνη, την πώληση εικονική, όπως δεν ασκεί επιρροή και το αν το συμφωνηθέν τίμημα

Ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) αναγνώρισης χρέους (διαταγή πληρωμής)

Η σχολιαζόμενη απόφαση αφορά την έκδοση διαταγής πληρωμής από ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), που εστάλη από την καθ’ ης η απαίτηση προς την αιτούσα, στο οποίο αναγνώριζε το ποσό της οφειλής της (ΑΚ 873 επ.)

Αναπροσαρμογή μισθώματος σε επαγγελματική μίσθωση

Μεταβολή των συνθηκών συνιστά η σημαντική αύξηση ή μείωση της μισθωτικής αξίας του μισθίου ή άλλων όμορων και ομοειδών ακινήτων. Το δικαστήριο ελέγχει, αν μεταξύ του συμβατικά οφειλόμενου μισθώματος και εκείνου που μπορεί να επιτευχθεί υπό καθεστώς ελεύθερης μισθώσεως υπάρχει σημαντική διαφορά, ώστε να επιβάλλεται από την καλή πίστη η αναπροσαρμογή του οφειλόμενου μισθώματος.

Έκδοση ακάλυπτης επιταγής από νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας (νομολογία)-ΑΠ 1380/2013

Περαιτέρω την αδικοπρακτική ευθύνη του εκδότη ακάλυπτης επιταγής δεν αποκλείει το γεγονός ότι την υπέγραψε ως νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας και απλώς στην περίπτωση αυτή ευθύνεται κατά το άρθρ. 71 ΑΚ εις ολόκληρο με το νομικό πρόσωπο της εταιρείας και μάλιστα ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας ως προσωπικής ή κεφαλαιουχικής

Η απόφαση της Ολ. του ΣτΕ για τις δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών – ΣτΕ 3316/2014

Παράνομη έκρινε με την υπ’ αριθμ. 3316/2014 απόφασή της η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας την πράξη Προϊσταμένου του ΣΔΟΕ, με την οποία δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί επιχειρηματία

Πώληση ακινήτου. Συμφωνία τιμήματος μεγαλύτερου από το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο-ΑΠ 656/2014

Το εκτός συμβολαίου μεγαλύτερο τίμημα, αν δεν έχει καταβληθεί, δεν μπορεί να απαιτηθεί από τον πωλητή ούτε με τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό.

Αποζημίωση δανειολήπτη για παράνομο συμψηφισμό και αφαίρεση ποσού από λογαριασμό ακατάσχετο

Το Ειρηνοδικείο Πατρών με την υπ’ αριθμ. 269/2014 απόφασή του καταδικάζει την πιστώτρια τράπεζα σε αποζημίωση δανειολήπτριας, συνταξιούχου τόσο για την υλική όσο και για την ηθική βλάβη, που υπέστη από τον παράνομο συμψηφισμό και την αφαίρεση από το λογαριασμό της του ποσού της σύνταξής της

Eυθύνη όλων των ομόρρυθμων εταίρων με την ατομική τους περιουσία για υποχρεώσεις της Ο.Ε.

Αναγκαστικού δικαίου η ρύθμιση περί της ευθύνης όλων των ομόρρυθμων εταίρων με την ατομική τους περιουσία, απεριορίστως και εις ολόκληρον, για τις υποχρεώσεις του νομικού προσώπου της ΟΕ έναντι των δανειστών της εταιρείας

Μόνο παρουσία εισαγγελέα κατ’ οίκον έρευνα από εφοριακούς

Μόνο με εντολή εισαγγελέα και παρουσία εισαγγελικού λειτουργού μπορούν να πραγματοποιούνται έλεγχοι από εφοριακούς σε κατοικίες και γραφεία φορολογούμενων πολιτών, βάσει ενδείξεων φοροδιαφυγής, υπογραμμίζει γνωμοδότηση του Αρείου Πάγου

Πλειστηριασμός ακινήτου πολλαπλάσιας αξίας σε σχέση με την απαίτηση

Moν.Πρωτ.Αθ. 402/2014: Πλειστηριασμός ακινήτου πολλαπλάσιας αξίας σε σχέση με την απαίτηση. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος αναγκαστικής εκτέλεσης – παραβίαση αρχής αναλογικότητας, ακυρότητα εκτέλεσης.

ΣτΕ: Αντισυνταγματική η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών από το ΣΔΟΕ κατά το ν.3296/2004

Τη νομιμότητα των δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων κ.λπ. που έγιναν από το ΣΔΟΕ λόγω ενδείξεων οικονομικών εγκλημάτων και λαθρεμπορίας μεγάλης έκτασης, βάσει του άρθρου 30, παρ. 5 του Ν. 3296/2004 αμφισβητεί με απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Καταχρηστικότητα καταγγελίας από τράπεζα με ασφαλισμένες απαιτήσεις-οικονομική αδυναμία οφειλέτη

Μον Πρωτ Αθ.2728/2014 – Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος από τη δανείστρια Τράπεζα κατ’ άρθρα 178, 200, 288 ΑΚ, όταν καταγγέλλει δανειακή σύμβαση έχοντας εξασφαλισμένα εμπράγματα δικαιώματα

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 402/2014: Αναστολή πλειστηριασμού – Κατάσχεση ακινήτου πολλαπλάσιας αξίας

Αναστολή διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω πιθανολόγησης λόγου ανακοπής για την ακύρωση του πλειστηριασμού. Είναι καταχρηστική και αντίκειται στο άρθρο 281 ΑΚ η κατάσχεση προς πλειστηριασμός ακινήτου του καθ’ ου ανακόπτοντος αξίας δυσανάλογα μεγάλης σε σχέση με την απαίτηση της επισπεύδουσας τράπεζας

Πότε το Δικαστήριο καθορίζει την αναπροσαρμογή ενοικίου

Αν μεταξύ των δύο αυτών ποσών υπάρχει διαφορά δεν επιδικάζεται, αλλά πρέπει παραπέρα το δικαστήριο να κρίνει αν αυτή είναι τέτοια, ώστε κατά τις αρχές της καλής πίστης να δημιουργείται η ανάγκη αναπροσαρμογής.

Δεν απαιτείται πλέον πιστοποιητικό δήλωσης μισθωμάτων για τη διαδικασία απόδοσης του μισθίου

Σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ. 3 του ν. 2238/1994 τα δικαστήρια είχαν υποχρέωση να απέχουν από την εκδίκαση της αγωγής / αίτησης απόδοσης μισθίου αν δεν προσκομιζόταν πιστοποιητικό της αρμόδιας ΔΟΥ , από το οποίο να προκύπτει, ότι είχαν δηλωθεί τα μισθώματα της τελευταίας διετίας.

Σε ψηφιακή μορφή όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα Κτηματολογικά γραφεία

O Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, υπέγραψε την απόφαση για υποχρεωτική ηλεκτρονική τήρηση του αρχείου τίτλων, διαγραμμάτων και λοιπών δικαιολογητικών, που υποβάλλονται με τις αιτήσεις εγγραφής στα Κτηματολογικά Γραφεία της χώρας.

Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων στο δημόσιο

Με τη δημοσίευση του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) μεταξύ των λοιπών ρυθμίσεων, περιλαμβάνονται σημαντικές διοικητικές απλουστεύσεις, με τις οποίες βελτιώνονται οι διοικητικές διαδικασίες και καθίστανται περισσότερο ευέλικτες και αποδοτικές.

Αλλαγές στην ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος

Στην αλλαγή και απλούστευση των διαδικασιών λειτουργίας Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησε το Υπουργείο Υγείας με την έκδοση της Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π οικ 96967 όπως αυτή επικυρώνεται από ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012

Κύρωση της ΠΝΠ για άρση περιορισμών στις αναγκαστικές εκτελέσεις

Κυρώθηκε, στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία ήρθησαν οι περιορισμοί που ίσχυαν για τις αναγκαστικές εκτελέσεις σε βάρος επιχειρήσεων που λειτουργούν κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα Σαββατοκύριακα και τον μήνα Αύγουστο, με βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, άνω των 50.000 ευρώ.

6932 581.381

Ελάτε σε επικοινωνία ώστε να συζητήσουμε τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αντιμετωπίσετε το θέμα που σας απασχολεί

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Αυτή είναι η ιστοσελίδα της Κορίνθιας Δικηγόρου Πηνελόπης Σταυροπούλου. Διακρινόμαστε για τη μαχητική και έντιμη εκπροσώπηση των πελατών μας. Καλέστε μας άμεσα για τα θέματα που σας απασχολούν.