ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΡΧΙΚΗ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Περίληψη: Επαγγελματική μίσθωση – Αναπροσαρμογή μισθώματος -.

Ο μισθωτής μπορεί να απαιτήσει την αναπροσαρμογή του μισθώματος, αν εξαιτίας προβλεπτών ή απρόβλεπτων περιστάσεων επήλθε τόσο ουσιώδης μείωση της μισθωτικής αξίας του μισθίου, ώστε η εμμονή στην καταβολή του ίδιου μισθώματος να είναι αντίθετη προς την ευθύτητα και την εντιμότητα που απαιτούνται στις συναλλαγές και να επιβάλλεται η αναπροσαρμογή του μισθώματος στο επίπεδο εκείνο που αίρει την δυσαναλογία των εκατέρωθεν παροχών και αποκαθιστά την διαταραχθείσα καλή πίστη.

Μεταβολή των συνθηκών συνιστά η σημαντική αύξηση ή μείωση της μισθωτικής αξίας του μισθίου ή άλλων όμορων και ομοειδών ακινήτων. Το δικαστήριο ελέγχει, αν μεταξύ του συμβατικά οφειλόμενου μισθώματος και εκείνου που μπορεί να επιτευχθεί υπό καθεστώς ελεύθερης μισθώσεως υπάρχει σημαντική διαφορά, ώστε να επιβάλλεται από την καλή πίστη η αναπροσαρμογή του οφειλόμενου μισθώματος.

Προϋποθέσεις για την γένεση του δικαιώματος αναπροσαρμογής της παροχής στο προσήκον μέτρο κατά την ΑΚ 388 και κατά την ΑΚ 288. Δεν είναι αναγκαία η συνδρομή έκτακτων και απρόβλεπτων λόγων, που προκαλούν την μεταβολή των συνθηκών και ιδίως την μείωση της μισθωτικής αξίας του μισθίου. Η αναπροσαρμογή δεν επηρεάζει την συμβατική ρήτρα ποσοστιαίας κατ’ έτος αναπροσαρμογής του μισθώματος.

Προϋποθέσεις για να είναι η αγωγή αναπροσαρμογής ορισμένη η ουσιώδης μεταβολή των οικονομικών συνθηκών που επικρατούσαν κατά την σύναψη της σύμβασης, του τιμαρίθμου, του ατομικού εισοδήματος• η αυξημένη προσφορά που συνεπάγεται μείωση των τιμών• η ζημία του μισθωτή που υπερβαίνει εκείνη που ανέλαβε με την σύμβαση κλπ. Επίκληση συγκριτικών στοιχείων. Τα πραγματικά περιστατικά τα οποία αποτέλεσαν το δικαιοπρακτικό θεμέλιο της σύμβασης καθώς και το γεγονός ότι η σύμβαση στηρίχθηκε σε αυτά πρέπει να αναφέρονται στο δικόγραφο. Το δικαίωμα αναπροσαρμογής είναι διαπλαστικό και ενεργοποιείται από την επίδοση της αγωγής.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Αυτή είναι η ιστοσελίδα της Κορίνθιας Δικηγόρου Πηνελόπης Σταυροπούλου. Διακρινόμαστε για τη μαχητική και έντιμη εκπροσώπηση των πελατών μας. Καλέστε μας άμεσα για τα θέματα που σας απασχολούν.