ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΡΧΙΚΗ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διανύοντας αυτήν την περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης, είναι πιθανό ο εκμισθωτής ή μισθωτής ενός ακινήτου, που χρησιμεύει είτε ως κατοικία είτε ως επαγγελματική στέγη, να αντιμετωπίσει ποικίλα και διαφορετικά προβλήματα.

Η συνηθέστερη περίπτωση προβληματικής έκβασης της μισθωτικής σχέσης είναι η  καθυστέρηση καταβολής των οφειλομένων μισθωμάτων καθώς και η μη καταβολή τους εκ μέρους του ενοικιαστή(μισθωτή).

Ο νόμος δίνει στον εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) το δικαίωμα είτε να καταγγείλει τη σύμβαση και να διεκδικήσει με αγωγή τα οφειλόμενα μισθώματα (ενοίκια) και αποζημίωση για ενδεχόμενη πρόωρη λύση της συμβάσεως κατ’ άρθρο ΑΚ 597, είτε να διεκδικήσει την απόδοση του μισθίου και την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων, ακόμη και χωρίς να καταγγείλει τη σύμβαση μίσθωσης, με την διαδικασία της έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων, καθώς και ανείσπρακτων κοινοχρήστων, τελών και λογαριασμών κοινής ωφελείας .

Η διαδικασία της έκδοσης διαταγής απόδοσης του μισθίου και πληρωμής οφειλόμενων μισθωμάτων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, είναι σαφώς συντομότερη, πλην όμως η κάθε περίπτωση είναι μοναδική, γι’ αυτό είτε είστε εκμισθωτής είτε μισθωτής χρειάζεται να συμβουλευτείτε δικηγόρο.

Σημειωθήτω ότι ο μισθωτής, εφόσον αμφισβητεί τη νομιμότητα ή την βασιμότητα της διαταγής απόδοσης του μισθίου και καταβολής των μισθωμάτων, δεν είναι απροστάτευτος, αφού ο νόμος του παρέχει την δυνατότητα της άσκησης ανακοπής και αιτήσεως αναστολής.

Βέβαια στις μισθώσεις κατοικιών ή στις εμπορικές μισθώσεις ενδέχεται να ανακύψουν και άλλα ζητήματα, όπως είναι η κακή χρήση του μισθίου από το μισθωτή, η άρνηση του εκμισθωτή να προβεί σε αναγκαίες δαπάνες επισκευής και συντήρησης του ακινήτου του λόγω συνήθους χρήσεως, (στις εμπορικές μισθώσεις) η καταγγελία για ιδιόχρηση – ανοικοδόμηση με την προβλεπόμενη αποζημίωση κ.λ.π.

Σε κάθε περίπτωση, είτε είστε εκμισθωτής είτε μισθωτής, η σύνταξη από δικηγόρο ενός νομικά ορθού και πλήρους ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης (μισθωτηρίου) είναι πολύ πιθανό να σας απαλλάξει από μελλοντικά προβλήματα.

Το κόστος ενός ιδιωτικού συμφωνητικού που θα κατοχυρώνει τα δικαιώματά σας είναι πολύ μικρότερο από αυτά που πιθανόν θα χάσετε, υπογράφοντας δυσμενείς συμβατικούς όρους, όπως αυτοί που περιέχονται στα τυποποιημένα συμφωνητικά.

Το γραφείο αναλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες περιπτώσεις υποθέσεων:
Αστικές και Εμπορικές μισθώσεις (μισθώσεις κατοικιών ή επαγγελματικής στέγης), διαταγή απόδοσης μισθίου και καταβολής οφειλόμενων μισθωμάτων, αγωγή εξώσεως λόγω δυστροπίας του μισθωτή ή κακής χρήσης του μισθίου, αναπροσαρμογή ή μείωση μισθώματος, είσπραξη καθυστερούμενων μισθωμάτων ,  σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών μισθώσεως κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης κ.α.

Γι’ αυτό, είτε είστε εκμισθωτής είτε μισθωτής, συμβουλευτείτε οπωσδήποτε δικηγόρο

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Αυτή είναι η ιστοσελίδα της Κορίνθιας Δικηγόρου Πηνελόπης Σταυροπούλου. Διακρινόμαστε για τη μαχητική και έντιμη εκπροσώπηση των πελατών μας. Καλέστε μας άμεσα για τα θέματα που σας απασχολούν.