ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

η Δικηγόρος Πηνελόπη Σταυροπούλου

Επίσημες Μεταφράσεις και Επικυρώσεις


Το γραφείο αναλαμβάνει επίσημες μεταφράσεις εγγράφων και κειμένων από την αγγλική και γαλλική γλώσσα και αντίστροφα, συγκεκριμένα δε:

• Επίσημες μεταφράσεις πτυχίων ή πιστοποιητικών ξένης γλώσσας.

• Επίσημες μεταφράσεις πτυχίων, μεταπτυχιακών διπλωμάτων και μεταπτυχιακών τίτλων από πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

• Επίσημες μεταφράσεις πτυχίων , μεταπτυχιακών διπλωμάτων και μεταπτυχιακών τίτλων ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ-ΤΕΙ), προκειμένου να υποβληθούν στην αλλοδαπή.

• Επίσημες μεταφράσεις νομικών κειμένων-διοικητικών πράξεων (π.χ. ληξιαρχική πράξη γάμου ή γεννήσεως, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α.).

Το γραφείο ομοίως αναλαμβάνει επίσημες επικυρώσεις εγγράφων της ημεδαπής (π.χ. πτυχίων ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ, διπλωμάτων ECDL και συναφών διπλωμάτων Η/Υ κ.λ.π.), καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου του οποίου σας ζητείται επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο από οποιονδήποτε φορέα π.χ. για υποβολή του σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη χρήση.

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι οι εν λόγω παρεχόμενες υπηρεσίες μπορούν να λάβουν χώρα ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ, με την πλέον λογική και προνομιακή χρέωση, η οποία μάλιστα συνοδεύεται από αποστολή προς εσάς των εν λόγω  εγγράφων με συστημένη επιστολή ΕΛΤΑ με έξοδα του γραφείου.