ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

η Δικηγόρος Πηνελόπη Σταυροπούλου

ΑΚΙΝΗΤΑ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ


ΑΚΙΝΗΤΑ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ

1.- ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Το Εθνικό Κτηματολόγιο αποσκοπεί στην καταχώριση όλων των νομικών και τεχνικών πληροφοριών για τον ακριβή καθορισμό των ορίων των ακινήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημοσιότητα και η ασφάλεια των συναλλαγών.

Με τον όρο «κτηματογράφηση» εννοούμε την διαδικασία καταγραφής των εμπράγματων και άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων (κυριότητα, επικαρπία, προσημείωση, δουλεία κ.λ.π.) που έχουν οι δικαιούχοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε μία περιοχή. Στόχος είναι η σύνδεση των δικαιωμάτων αυτών με συγκεκριμένα ακίνητα, ενώ η αποτύπωσή τους συνοδεύεται από σειρά περαιτέρω πληροφοριών (π.χ. αιτία και τρόπος κτήσης του δικαιώματος, προσωπικά στοιχεία ταυτότητας δικαιούχου κ.λ.π.) για την ακριβέστερη δυνατή απεικόνισή τους.

Η δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο είναι από το νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά).

Τα στάδια της κτηματογράφησης έγκεινται στην κήρυξη μιας περιοχής σε κτηματογράφηση, στην υποβολή δηλώσεων δικαιωμάτων από τους δικαιούχους, στην ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων (όπου οι δικαιούχοι ελέγχουν το περιεχόμενο των δηλώσεών τους, σε περίπτωση δε σφαλμάτων ή παραλείψεων προβλέπεται διαδικασία διόρθωσης ή ενστάσεων, σύμφωνα με τις προθεσμίες που τάσσει ο νόμος), στην διόρθωση των κτηματολογικών στοιχείων μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης ή ενστάσεων, στην έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου.

Το δικηγορικό γραφείο παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε υποθέσεις Κτηματολογίου καθ’ όλα τα στάδια της κτηματογράφησης πανελλαδικώς σε συνεργασία με εξειδικευμένους μηχανικούς και συμβολαιογράφους,

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:
• Την σύνταξη δηλώσεων των ακινήτων και των δικαιωμάτων των δικαιούχων
• Την υποβολή ενστάσεων
• Την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών
• Την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος
• Την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων
• Την εκδίκαση ενστάσεων ενώπιον των Επιτροπών
• Την εκδίκαση υποθέσεων ενώπιον του εκάστοτε Κτηματολογικού Δικαστή

2.- ΑΚΙΝΗΤΑ - ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ
Σκέφτεστε να προβείτε σε αγορά ακινήτου και θέλετε να μάθετε αν είναι ελεύθερο από βάρη (υποθήκες, κατασχέσεις κ.λ.π.) ?
Αμφισβητεί γείτονας ή τρίτος το δικαίωμα ή τα όρια του ακινήτου σας?

Το δικηγορικό γραφείο αναλαμβάνει υποθέσεις σχετικές με ακίνητα για τις ανωτέρω περιπτώσεις, αλλά και για κάθε ζήτημα σχετικό με την ακίνητη περιουσία σας.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:
• την διεξοδική έρευνα τίτλων ιδιοκτησίας σε Υποθηκοφυλάκεια και Κτηματολογικά Γραφεία πανελλαδικώς και ειδικότερα στην Αττική και την Πελοπόννησο (Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Αχαϊα, Λακωνία και Μεσσηνία)
• την σύνταξη και εκδίκαση εμπράγματων αγωγών (κυριότητας, δουλείας, χρησικτησίας κ.λ.π.)
• την διαπραγμάτευση για την κατάρτιση συμβολαίων
• ζητήματα κοινοχρήστων δαπανών (διαταγή πληρωμής, αγωγή, κ.λ.π.)

Σημειώνεται ότι ο έλεγχος τίτλων ακινήτων, ειδικότερα δε σε περίπτωση αγοράς, δεν περιορίζεται στην 20ετία, αλλά εκτείνεται σε βάθος χρόνου μέχρι την ύπαρξη του πρώτου μεταγεγραμμένου τίτλου (συμβολαίου) για την πλήρη διασφάλιση των συμφερόντων σας, τα οποία μόνο με τον έλεγχο 20ετίας δεν κατοχυρώνονται.

Η γνώση και η εμπειρία στο αντικείμενο του ελέγχου τίτλων (συμβολαίων) ακινήτων σε Υποθηκοφυλάκειο και Κτηματολόγιο εγγυάται την έγκαιρη, υπεύθυνη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της υποθέσεώς σας.

Καλέστε μας και ενημερωθείτε